Om KBT

kognitiv beteendeterapi stockholmB:et inom KBT: Beteendeterapi är den inriktning som utvecklades först
och har sin grund i teorier om inlärning. En
förgrundsfigur inom beteendeterapi var B. F Skinner som var med och myntade begreppen operant och klassisk betingning. Enkelt beskrivet innebär betingning att vi gör mer av de beteenden som ger oss en vinst eller en förstärkning och mindre av de beteenden som ger oss en förlust eller en bestraffning. Senare utvecklades K:et (Kognitiv terapi) vilket mer handlar om de tankeprocesser som föregår beteenden eller de sätt vi väljer att handla på. Den kognitiva inriktningen menar att vi hela tiden gör en tankemässig tolkning av en situation. Grovt beskrivet kan människan tolka en situation som ett hot eller en utmaning och utifrån denna bedömning väljer man att handla på olika sätt. Beroende på vilken tolkning man gör av en situation aktiveras en känsla som i sin tur skapar ett beteende.

Alla former av moderna KBT-metoder har även hämtat inspiration från närliggande psykologiska forskningsinriktningar såsom tex uppmärksamhet, perception och beslutsfattande.

KBT fokuserar vanligtvis på svårigheter i nuet och lägger mindre fokus vid tidigare erfarenheter. Ofta börjar en KBT-terapi med att klienten får beskriva en typisk ”problemsituation” och klienten ombeds sedan att detalj beskriva vilka tankar och känslor som uppkom i situationen och vilket typ av beteende (konsekvens) som tankarna och känslorna resulterade i. Av stor vikt är att klient och terapeut jobbar tillsammans med att utveckla en gemensam syn på individens problem. Terapeuten försöker med andra ord undvika att hamna i en ”expertroll”. I samarbetet försöker man utforma ett tydligt och konkret mål med vad som ska åstadkomma i terapin och detta mål följs kontinuerligt upp och utvärderas. Ofta är terapierna även tidsbestämda.

Terapierna har som syfte att ge klienten specifika psykologiska färdigheter (t.ex. att reflektera över och utforska betydelsen av händelser och situationer och en omvärdering av dessa betydelser) som syftar till att göra det möjligt för klienten att själv ta itu med sina problem genom att utnyttja sina egna inneboende resurser. Förvärvet och användningen av psykologiska färdigheter ses som det huvudsakliga målet och den aktiva komponenten i att främja utveckling.  Det är vanligt att klienten får ”hemläxor” eller övningar mellan sessionerna där olika färdigheter får utprövas i klientens vardagsmiljö.

KBT används inom flera olika vårdinstanser och av olika typer av yrkestitlar.  Psykologer och psykoterapeuter är de yrkespersoner som studerat KBT mest omfattande och i regel de som har den högsta kompetensen att utföra KBT-behandlingar. Psykologer och psykoterapeuter står dessutom under socialstyrelsens översikt och kan anmälas om de utför sitt arbete på en oetiskt eller professionellt sätt. Är du själv intresserad av att komma i kontakt med en KBT-terapeut, se därför till att de är legitimerade psykologer eller psykoterapeuter.

KBT är en behandlingsform som undersökts i en mängd forskningsstudier. Bland annat finns det gediget stöd i forskningen att KBT är effektivt (ibland till och med mer effektivt än medicin) mot problem såsom, ångest, panikångest, fobier, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, bulimi, depression och social fobi.